FECUNDACIÓ IN VITRO (FIV) AMB ÒVULS DE DONANT

En què consisteix?

Girofiv

Aquesta tècnica és recomanada quan el factor d’esteriIitat és causat per problemes derivats de l’escassa quantitat i/o baixa qualitat dels òvuls de la pacient. Això pot ser provocat per diferents motius:

  • Absència congènita o adquirida d’ovaris
  • Menopausa precoç
  • Anomalies cromosòmiques que es transmeten a la descendència
  • Falta d’estimulació ovàrica
  • Fracàs repetit de FIV
  • Avortaments de repetició

A Espanya, la Llei dicta que la donació és anònima, altruista i voluntària. 

Selecció de les donants

Les donants són dones sanes, d’entre 18 i 35 anys d’edat, que volen ajudar a altres dones a ser mares. Totes les candidates han de tenir un bon estat de salut psicofísica i plena capacitat d'obrar.

És realitzen diferents estudis per tal de demostrar que no pateixen malalties genètiques, hereditaries o infeccioses que poguessin ser transmissibles a la descendència. Tal i com, recomana la Societat Espanyola de Fertilitat, un d'ells és el  Cribratge Genètic Bàsic que determina si la donant és portadora de variants patogèniques com: Fibrosi Quística (CFTR), Atrofia Muscular Espinal (AME), Sordera Neurosensorial No Sindròmica (GJB2), Hemogolopaties amb major prevalença i XFràgil. 

A més, tambè es pot realitzar el Cribràtge Genètic Ampliat (Test de Portadors) amb l'objectiu de determinar un major nombre de variants patogèniques, per tal d'evitar que aquestes no siguin compartides amb la parella de la pacient receptora (matching). En el Cribratge Genètic Ampliat tambè s'inclou l'estudi de totes les variants incloses en el Bàsic. 

Els òvuls que s'obtenen de la donant són inseminats amb el semen de la parella de la pacient receptora per tal d’obtenir els embrions, que seran transferits a la matriu de la receptora.

Prèviament a aquesta transferència, la pacient rep un tractament hormonal suau per tal de preparar la matriu i facilitar la implantació.