Política de privacitat

Abril de 2024

 

GIROFIV CLINICA GIRONA UNITAT DE REPRODUCCIO ASSISTIDA, SLP (en endavant GIROFIV), es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GIROFIV, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. GIROFIV no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

 

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

 

Responsable del tractament

GIROFIV CLINICA GIRONA UNITAT DE REPRODUCCIO ASSISTIDA, SLP

NIF: B17512427

Crta. Barcelona 204-206, 2a planta  17005  Girona 

Email: protecciodedades@girofiv.cat

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres serveis d'aplicació de tècniques en reproducció assistida.

Legitimació

Consentiment obtingut de l'interessat quan ens sol·licita informació.

Execució del contracte en la prestació dels nostres serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la prestació dels serveis o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: GIROFIV CLINICA GIRONA UNITAT DE REPRODUCCIO ASSISTIDA, SLP

NIF: B17512427

Adreça: Crta. Barcelona 204-206, 2a planta  17005  Girona

Tel.: 972 20 52 62

Email: protecciodedades@girofiv.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d'aplicació de tècniques en reproducció assistida.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • També podrem  utilitzar les seves dades per informar-li sobre  els nostres serveis quan vostè ja sigui client nostre o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment per fer-ho.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals, quan ens les faciliti o en qualsevol moment posterior, comunicant-nos-ho al correu protecciodedades@girofiv.cat, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals. 
 • Els documents que integren la història clínica  es conservaran quinze anys comptats des de la data d'alta de cada procés assistencial, de conformitat amb la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i a efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La legitimació per tractar les dades que ens envia mitjançant aquesta web o pels canals de comunicació que tenim habilitats es basa en el seu consentiment.

 

 • Pel que fa la prestació dels nostres serveis, la legitimació es basa en la necessitat de tenir les dades per a l’execució del contracte de serveis mèdics.

 

 • Per a l'enviament d'informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, tot i que si ja és client nostre,  podrem enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa, d’acord amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

 • Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament es comunicaran les dades quan sigui estrictament necessari per a la prestació del servei sanitari i per complir amb obligacions legals. Els destinataris de les dades poden ser les companyies asseguradores d’assistència sanitària, amb les que el pacient tingui contractada la prestació dels serveis sol·licitats, a l'objecte de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats;  a proveïdors  de material sanitari; laboratoris de diagnosi; entitats bancàries per al cobrament de serveis i/o l’administració pública quan sigui exigible legalment.  

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets? 

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica. 

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades de salut

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. 

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari. 

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.