TAULA 1: Valors límit de referència de normalitat de les característiques del semen segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) - 2010
PARÀMETRES VALORS DE REFERÈNCIA
VOLUM DE L'EJACULACIÓ ≥ 1,5 ml
CONCENTRACIÓ D'ESPERMATOZOIDES ≥ 15 mill/ml
TOTAL D'ESPERMATOZOIDES/EJACULAT ≥ 39 mill/ml
MOBILITAT TOTAL ≥ 40 %
MOBILITAT PROGRESSIVA ≥ 32%
VITALITAT (% d'espermatozoides vius) ≥ 58 %
MORFOLOGIA (% d'espermatozoides amb formes normals) ≥ 4 %
PH ≥ 7.2
MAR TEST (espermatozoides mòbils amb partícules unides) <50 %
TAULA 2: Nomenclatura específica relacionada amb la qualitat del semen:
Normozoospèrmia Valors seminals dins els límits de la normalitat
Oligozoospèrmia Nombre total d'espermatozoides inferior als valors normals
Astenozoospèrmia Percentatge d'espermatozoides mòbils inferior als valors normals
Teratozoospèrmia Percentatge d'espermatozoides morfològicament normals inferior als valors normals
Azoospèrmia Absència d'espermatozoides a l'ejaculat
Oligoastenoteratozoospèrmia Nombre, mobilitat i morfologia inferior als valors normals
Necrozoospèrmia Baix percentatge d'espermatozoides vius a l'ejaculat
Aspèrmia Absència d'ejaculació


És recomanable que el diagnòstic definitiu sigui establert per un especialista en esterilitat.

Tal com indiquen els criteris estandarditzats establerts per l'OMS, per fer un seminograma i garantir la validesa de l'estudi, es recomana:

  • Mantenir entre 2 i 7 dies sense ejaculat
  • La mostra de semen s'haurà d'obtenir per masturbació
  • Entregar la mostra al laboratori abans d'una hora des de la seva obtenció

Malgrat tot, cal tenir present que un seminograma amb un resultat alterat no implica necessàriament un problema d'esterilitat. D'altra banda, un seminograma normal no garanteix que l'home sigui fèrtil, ja que existeixen altres factors, com ara els genètics, que no són visibles en aquest estudi i que poden ser causa d'esterilitat. En aquests casos, caldrà realitzar proves específiques complementàries.

Una altra prova diagnòstica sol·licitada és el Test de Recuperació Espermàtica (TRE). Consisteix en un rentat del semen per tal de separar els espermatozoides mòbils progressius de la resta. D'aquesta manera, s'aconsegueix valorar la eficiència de recuperació i permet decidir quin és el tractament més adequat. S'ha estandarditzat que si el número d'espermatozoides progressius recuperats és igual o superior a 3 milions, serà possible la Inseminació Artificial. Si el valor és inferior, ja caldria plantejar un cicle de Fecundació in Vitro.

Amb el resultat d'aquestes proves es podrà fer una aproximació de la causa més probable d'esterilitat i elaborar un pla de tractament personalitzat.

En certs casos, però, seran necessàries proves més específiques que permetin complementar i aprofundir en l'estudi d'esterilitat.